Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna

DANE ADMINISTRATORA DANYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna Romana Borkowska, adres: ul. Kazury 2B/3, 02-795 Warszawa, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
NIP: 951-185-40-15
REGON: 017233076
Telefon: (22) 448 47 77

Inspektorem Ochrony Danych w ALERGO-MED jest Wojciech Jachimowicz. Kontakt odbywa się poprzez adres email: iod@alergo-med.com, lub listownie pod adresem siedziby ALERGO-MED.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • udzielenia świadczenia zdrowotnego
 • wystawienia faktury VAT
 • rozliczenia z NFZ (w określonych przypadkach)
 • statystyki
 • realizacji praw pacjenta
 • wystawienia orzeczenia lekarskiego (w określonych przypadkach)
 • kontaktu telefonicznego (jeśli wyrażą państwo zgodę)
 • przekazania dokumentacji do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub Civil Aviation Authority odpowiedniego kraju Unii Europejskiej (w określonych przypadkach)

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są:

 • upoważnieni pracownicy ALERGO-MED
 • Inspektor Ochrony Danych ALERGO-MED
 • Biuro Rachunkowe
 • Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
 • Informatyk
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego / Civil Aviation Authority dla odpowiedniego kraju Unii Europejskiej
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta
 • Podmioty wymienione w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.:
  1) podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  2) organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  2a) podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  2b) upoważnieni przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
  3) minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratury, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  4) uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  5) organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  6) podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  7) zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  7a) komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowe komisje lekarskie oraz komisje lekarskie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległe Szefom właściwych Agencji;
  8) osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  9) wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
  10) spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
  11) osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  12) członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.


PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem informacji o ofercie handlowej ALERGO-MED.


INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do państwa trzeciego.


OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane będą przez nas przechowywane przez okres:

 • Dokumentacja medyczna - 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
    a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
    b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • Rejestr Udostępnionej Dokumentacji Medycznej - 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
 • Dokumentacja zbiorcza - 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
 • Faktura VAT - 5 lat, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 • ograniczenia przetwarzania - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 • wniesienia sprzeciwu
 • przenoszenia danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 • skargi do organu nadzorczego - jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE:

W związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Państwa numer PESEL będzie przetwarzany przez jego profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty potwierdzi Państwa uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.


PRZEKAZYWANIE DANYCH FIRMIE ALERGO-MED

W celu udzielenia świadczenia zdrowotnego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, obowiązkowe jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.

W celu wystawienia faktury VAT obowiązkowe jest podanie numeru NIP, na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie numeru telefonu i adresu email jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w związku z realizowaniem umowy, jak również wysłanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Jeśli system profilujący Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdzi Państwa uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, konieczne jest wypełnienie oświadczenia o prawie do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W takim przypadku obowiązkowe jest podanie numeru dokumentu tożsamości.

W celu potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce zamieszkania na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obowiązkowe jest podanie numeru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.


KONTAKT I INFORMACJE:

Nasze dane kontaktowe:

ALERGO-MED Warszawa
ul. Franciszka Marii Lanciego 12 (lok. U7/8)
02-792 Warszawa
tel. (22) 448 47 77

ALERGO-MED Otwock
ul. Narutowicza 80
05-400 Otwock
tel. (22) 779 20 19

Inspektor Ochrony Danych: iod@alergo-med.com

PLIKI COOKIES

Korzystając z naszych stron internetowych alergo-med.com, badanialotniczolekarskie.pl oraz aviationmedicine.pl wyrażasz zgodę na instalację plików cookies w urządzeniu, z którego korzystasz, a także na wykorzystywanie plików cookies przez ALERGO-MED Poradnię Specjalistyczną zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania naszych stron (więcej informacji poniżej).

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

"Cookies" (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


W JAKIM CELU NASZE STRONY KORZYSTAJĄ Z PLIKÓW COOKIES?

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna w celu optymalizacji działań.


PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES NA NASZYCH STRONACH:

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?

Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • “sesyjne” pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika, tylko do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • “stałe” pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z AKCEPTOWANIA PLIKÓW COOKIES?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIES?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez strony alergo-med.com, badanialotniczolekarskie.pl i/lub aviationmedicine.pl.