Klauzula informacyjna w zakresie nagrywania rozmów telefonicznych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALERGO-MED Poradnia Specjalistyczna Romana Borkowska prowadząca działalność pod nr NIP: 951-185-40-15; REGON: 017233076 kontakt z Administratorem zapewniono poprzez adres Przychodni ul. Lanciego 12, lok. U7/8, 02-792 Warszawa, telefonicznie (22) 448 47 77 lub adres email: biuro@alergo-med.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w ALERGO-MED jest nim Wojciech Jachimowicz. Kontakt odbywa się poprzez adres email: iod@alergo-med.com lub listownie pod adresem siedziby ALERGO-MED
 3. Administrator przetwarza Państwa dane, zgromadzone w ramach systemu teleinformatycznego w czasie nagrywania głosowego połączeń przychodzących i wychodzących zarejestrowanych przez ALERGO-MED, w oparciu o art. 6 ust 1 lit a RODO oraz art. 9 ust 2 lit a (wyrażenie zgody oznacza kontynuację rozmowy przed uzyskaniem połączenia telefonicznego) w zakresie przetwarzania niezbędnych danych do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy (art. 9 ust 2 lit h RODO ). Rejestrowanie rozmów może być również wykorzystywane w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust 1 lit f RODO, art. 9 ust 2 lit f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jesteście Państwo informowani poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie należy przerwać połączenie
 5. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest przez ALERGO-MED w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu Przychodni. Nagrywanie rozmów telefonicznych ma na celu poprawę jakości obsługi pacjenta oraz ewentualne potwierdzenie zebranych niezbędnych informacji potwierdzających proces załatwienia sprawy, w tym umówienie na wizytę do placówki. Celem nagrywania jest konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, dbałości o dobro pacjenta oraz zapewnienie właściwego komfortu pracy personelu. Jest to narzędzie pracy, które ma na celu zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę udzielania informacji przez personel, która może wpływać na obsługę klientów Przychodni ALERGO-MED.
 6. Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia. Zapis nagranych rozmów telefonicznych w systemie teleinformatycznym jest przechowywany przez 92 dni od dnia nagrania, następnie nagrania są nadpisywane. W przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w sprawie, a Administrator powziął, w tym zakresie wiedzę, nagrania stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu i zostają zabezpieczone przez Administratora.
 7. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym oraz podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych w związku ze świadczeniem usług takich jak usługi teleinformatyczne czy prawne.
 8. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 9. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy: recepcja@alergo-med.com.
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy recepcja@alergo-med.com
 11. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pobierz wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru nagrań